1. Przeglądanie strony www.wkladki.org.pl oraz dokonywanie zakupów nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie poprzez formularz kontaktowy co wiąże się z podaniem niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto.

3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe). Klient jest informowany o tych kosztach w chwili wyceny zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Zasady składania Zamówienia – W celu złożenia Zamówienia należy skorzystać z zakładki kontakt z pytaniem o dostępność produktów i ich wyceny. W wiadomości zwrotnej sprzedawca poda możliwość jego realizacji, cenę, koszt transportu i czas.

5. Oferowane metody dostawy oraz płatności:
– kurier za pobraniem
– wpłata na podane konto (proforma) kurier
– wpłata na podane konto (proforma) paczkomat
– przelew natychmiastowy za pomocą firmy Blue Media

6. Wykonanie umowy sprzedaży: zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza kontakt. Sprzedawca przedstawia wycenę zamówienia oraz podaje koszt transportu. Po zaakceptowaniu przez klienta oferty sprzedawca przystępuje do jej realizacji.

7. Płatność za zamówione produkty:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności natychmiastowych: Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w chwili zakupu.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze zamówienia, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówienia.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności
przy odbiorze zamówienia.
d. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w ofercie. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub przelewem natychmiastowym bieg terminu realizacji zamówienia- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy; W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym
– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w ofercie.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

12. Prawo odstąpienia od umowy.
Większość przedmiotów kupionych wysyłkowo przez konsumentów (osoby fizyczne) można zwrócić wciągu 14 dni od dnia otrzymania nabytej rzeczy. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy wysłać do sprzedającego stosowne oświadczenie woli. Można dokonać tego poprzez adres e-mail ar.rojewski@gmail.com lub w formie pisemnej, dołączonej do przesyłki zwrotnej. Towar odesłany w ramach zwrotu (nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy) nie może nosić żadnych oznak użytkowania lub montażu (musi być zwrócony w stanie niezmienionym). Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy (po otrzymaniu towaru), zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli konsument wybrał droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem dostawy. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu min. do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Reklamacja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy
dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta
składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi
tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sprzedawcy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.),
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie
z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.),
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14. Dane osobowe.
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w celu realizacji Umowy Sprzedaży za
pośrednictwem strony www.wkladki.org jest Sprzedawca: USŁUGI ŚLUSARSKIE – Arkadiusz Rojewski.

Administrator gromadzi dane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży i jedynymi odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być: przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora oraz wybrany podmiot obsługujący płatności.

Administrator nie gromadzi danych osobowych w celach marketingowych i nie przekazuje ich innym podmiotom.

Klient ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

15. Postanowienia końcowe Umowy zawierane poprzez stronę www.wkladki.org.pl zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dni wcześniej. W sprawach nieuregulowanych w nin. Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.